donkey transporting animal's skins

donkey transporting animal's skins previous next
Africa, Marocco, Fes, tanner quarter
donkey transporting animal's skins
f4l 31 01 18